Giải Thoát

“Làm thế nào để con được giải thoát?”

Minh Sư đáp: “Hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con.”

Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói: “Dạ không ai trói buộc con hết.”

“Vậy tại sao con mong được giải thoát?”

Ngay lúc đó đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do.