Hiện Tại

Khi các đệ tử xin một công thức về linh đạo để theo đó mà thực tập, Minh Sư chỉ trả lời giản dị như sau: “Hà! Hãy lắng nghe!”

Và khi họ nghe âm thanh của đêm trường ở bên ngoài tu viện, Minh-Sư ngâm bài thơ ngắn sau đây:

Tuy cái chết gần kề nhưng không hề lo lắng,

Ve sầu vẫn ve ve.”