Hiểu rõ nhân quả, có phải là chứng trí huệ hay không?

Hỏi: Hiểu rõ nhân quả, chẳng có vọng tưởng nào có thể sanh, chẳng có phiền nãothể khởi, có phải là chứng trí huệ hay không? (Dương Tố Nguyệt hỏi)

          Đáp: Nói theo pháp xuất thế gian, có thể nói là tác dụng của trí huệ.