Hồi Hương

Minh Sư bảo: “Có ba giai đoạn trong tiến trình tu đức đối với mỗi người: giai đoạn thể chất, giai đoạn tâm linh và giai đoạn thần linh.”

Các đệ tử nôn nóng hỏi: “Giai đoạn thể chất là gì?”

“Đó là giai-đoạn mà người ta thấy cây cối là cây cối và núi non là núi non.

“Giai đoạn tâm linh là gì?”

“Đó là khi người ta nhìn sự vật một cách thâm sâu hơn – và rồi người ta nhận thấy cây cối không còn là cây cối nữa và núi non không còn là núi non nữa.”

“Và giai đoạn thần linh là gì?”

Minh Sư cười sảng khoái trả lời: “À! Đó là Giác Ngộ, khi cây cối trở lại cây cối và núi non trở lại núi non.”