Hung Hăng

Một đệ tử nhiệt tâm tỏ bày ý muốn đi truyền bá Chân Lý cho người khác và hỏi Minh Sư nghĩ thế nào?

Minh Sư đáp: “Con hãy đợi.”

Hằng năm, đệ tử cứ thỉnh nguyện lại như thế và lần nào, Minh Sư cũng trả lời như nhau: “Con hãy đợi.”

Ngày kia, đệ tử thưa với Minh Sư: “Chừng nào con mới sẵn sàng thuyết giảng?”

Minh Sư đáp: “Khi nào con quên đi sự hăng say thái quá đối với việc thuyết giảng”