Khám Phá

Đệ tử nói:

“Xin thầy giúp con tìm thấy Thượng Đế.”

Minh Sư đáp:

Không ai có thể giúp con được.”

Đệ tử hỏi:

“Tại sao vậy?”

Minh Sư đáp:

“Cũng một lý do là không ai có thể giúp cá biển khám phá ra đại dương.”