Khiêm Tốn – Chấp Nhận

KHIÊM TỐN

Một du khách tự cho mình là người truy tầm Chân Lý, Minh Sư bảo ông: “Nếu bạn tìm kiếm Chân Lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác.”

“Tôi biết. Đó là lòng say mê không thể cưỡng được đối với Chân-Lý.”

Không phải đâu. Đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm.”

CHẤP NHẬN

“Làm thế nào để tôi có thể trở thành một vĩ nhân như thầy.”

Minh Sư đáp: “Tại sao phải trở thành một vĩ nhân? Thành nhân đã là một kỳ công vĩ đại rồi!”