Không Thích Đáng

Trong buổi thảo luận công khai hôm đó, mọi câu hỏi đều quay chung quanh đời sống sau khi chết.

Minh Sư chỉ cười và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Các đệ tử hỏi cho biết tại sao Minh Sư đã tránh né, về sau ngài đáp cho họ: “Các con có nhận thấy chăng chính những người không biết phải sống đời sống này như thế nào mới khao-khát một đời sống khác, một đời sống vĩnh cửu?”

Một đệ-tử khẩn-khoản hỏi: “Nhưng có hay không có sự sống sau khi chết?”

Minh-Sư trả lời cách bí ẩn: “Có sự sống trước khi chết không? Đó mới là vấn đề!”