Làm Đệ Tử – Mù Quáng

LÀM ĐỆ TỬ

Một khách hành hương muốn trở thành đệ tử, Minh Sư nói với ông: “Bạn có thể sống với tôi, nhưng bạn đừng trở thành người theo tôi.”

“Như vậy, con sẽ theo ai?”

Không theo ai hết. Ngày nào bạn theo một ai đó thì bạn hết theo Chân-Lý.”

 MÙ QUÁNG

“Con có thể trở thành đệ tử của thầy không?”

“Con chỉđệ tử vì mắt con nhắm nghiền lại. Ngày nào mắt con mở ra, con sẽ thấy rằng không có gì để con có thể học hỏi với thầy hay với bất cứ ai.”

“Như vậy Minh Sư để làm gì?”

“Để cho con thấy rằng không cần phải có Minh Sư.”