Làm thế nào để chịu đựng đau khổ?

Đáp: Nghe nhiều Phật lý, hiểu sâu nhân quả; nhìn thấu suốt giả tướng, nhẫn lực sẽ tự sanh ra.