Làm việc nhiều lúc không muốn cũng nghe đến nhiều tà tri tà kiến, xin hỏi phải nên xử lý thế nào?

nhiều tà tri tà kiến, vì thế cũng khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng và sanh phiền não, xin hỏi phải nên xử lý thế nào?

Ðáp:   Vấn đề này nên học theo cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba thì rất tốt.  Bà nói: ‘Lúc tôi nhìn thấy việc không thiện hoặc nghe lời nói không thiện, thì cũng như đi ngoài phố nghe người qua đường nói chuyện, không để ý và quan tâm đến’.  Từ đó có thể biết ‘không để ý đến và nhớ trong lòng mình thì sẽ không sanh phiền não.  Làm thế nào mới không lưu lại ấn tượng?  Bạn có thấy những người đi qua đi lại ngoài đường phố không?  Có thấy, nhưng hoàn toàn không nhớ.  Có nghe họ nói chuyện không?  Có nghe, nhưng họ nói những gì thì mình hoàn toàn không biết.  Như vậy là không có lưu lại ấn tượng, đây là một phương pháp rất hay.