Mâu Thuẫn

“Con phải làm gì để đạt tới Thượng Đế?”

“Nếu con muốn đạt tới Thượng Đế, con phải biết hai điều nầy. Điều thứ nhất là mọi cố gắng để đạt tới Ngài đều hoài công.

“Còn điều thứ-hai?”

“Con phải hành động như thể con không biết đến điều thứ nhất.”