Máy Móc

Ngày kia, Minh Sư hỏi đệ tử: “Điều nào quan-trọng hơn: minh triết hay hành động?”

Các đệ tử đều nhất trí trả lời: “Hành động dĩ nhiên rồi. Có ích lợi gì nếu sự minh triết không được thể hiện bằng hành động?”

Minh Sư đáp: “Và hành động có ích lợi gì nếu phát xuất từ một quả tim không thức giác?”