Minh Triết

Minh Sư luôn sung sướng khi thấy người ta nhận ra sự vô minh của mình.

Ngài tuyên bố: “Minh Triết có khuynh hướng lớn lên tương ứng với giác thức về sự vô minh của chính mình.”

Khi người ta xin ngài cắt nghĩa thêm, ngài trả lời: “Khi bạn nhận thấy rằng hôm nay bạn không minh triết như bạn nghĩ về mình hôm qua, thì hôm nay bạn đã minh triết hơn rồi.”