Nghi niệm Phật giống như đánh trống bằng miệng, làm sao giải thích?

Hỏi: Có người lại nghi niệm Phật giống như đánh trống bằng miệng, làm sao giải thích?

          Đáp: Niệm Phật cũng giống như đánh trống bằng miệng. Tại sao?

          Do miệng niệm, tâm ghi nhớ mới được thành tựu. Nếu khôngtâm và miệng không sao thành tựu. Niệm Phật cũng như thế, tâm tin miệng niệm mới sinh Tịnh độ, mau chứng đắc đạo Giác ngộ Vô thượng. Nếu khôngtâm và miệng, không do đâu mà vãng sinh. Cho nên niệm Phật cũng giống như đánh trống bằng miệng.