Nhận Thức

Thức giác mang lại lợi ích gì cho thầy?”

“Sự an vui.”

“Và an vui là gì?”

“Là nhận chân rằng khi mất hết mọi sự, ta chỉ mất một món đồ chơi thôi.”