Nhận Thức

“Sự cứu rỗi đạt được nhờ hành động hay nhờ thiền quán?”

Không nhờ hành động cũng như thiền quán. Sự cứu rỗi đạt được khi người ta thấy.” “Thấy gì?”

“Thấy rằng cái kiềng bằng vàng mà bạn mong có được thì đang tròng vào cổ của bạn. Thấy rằng con rắn mà bạn khiếp sợ chỉ là một khúc nhợ kéo lê lết trên mặt đất.”