Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – The Present

Nay không phải là trước, trước không phải là nay,
nghĩa là niệm nghĩ trước đã diệt,
niệm bây giờ không phải là niệm trước,
cũng có nghĩa việc làm đời trước, việc làm đời nay,
mỗi tự có phước.
Cũng có nghĩa việc thiện nay làm
không phải việc ác làm trước đó.
Cũng có nghĩa hơi thở bây giờ không phải là hơi thở trước đó,
hơi thở trước đó không phải là hơi thở bây giờ.

KHƯƠNG TĂNG HỘI
Bản dịch TT Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

(BÌNH: Hãy sống với hiện tại. Mỗi việc đều có phước riêng của nó, nên bạn đừng lo gì về quá khứ. Hãy ngồi với mắt mở hé, hãy cảm nhận hơi thở bây giờ, hãy cảm nhận thân bạn đang thở bây giờ, hãy cảm nhận niệm trong tâm bạn khởi lên rồi diệt đi. Bạn có thể nhìn thấy khỏang cách này không: hãy nhìn vào chỗ khi niệm trứơc đã diệt và niệm sau chưa sinh? Hãy dịu dàng nhìn khoảng cách đó trong mọi thời trong suốt một ngày, hay trong hai ngày, ngay cả khi bạn nằm, ngồi, đi và đứng. Sau này, bạn có thể sử dụng cái nhìn này để cắt ngang các niệm lang thang.)

Nguồn:thuvienhoasen.org