Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Wisdom

Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ.
Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bứơc,
mũi tên đến được là nhờ sức mạnh,
song trúng được đích không phải do sức.
Bảo Giám (?-1173) Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNHTrí tuệtuệ tri, chánh kiến… Hãy theo lời Phật dạythiền tập trong nhiều năm, và bạn sẽ hiểu Đạo.)

Nguồn:thuvienhoasen.org