Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Mặt Trời Trí Tuệ

Cần có muôn duyên có
Ưng không tất cả không
không hai chẳng lập
Ánh nhật hiện lên cao.

 (Ưng hữu vạn duyên hữu
Tùy vô nhất thiết vô
Hữu câu bất lập
Nhật cảnh bổn đương bô.)

TÔNG DIỄN (1640 – 1711) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Đừng nói là có hay khôngNhận ra tánh không của tâm, thấy vạn pháp như ảnh hiện trong tâmchúng ta không có lời nào để nói. Niệm tới không từ đâu, và rồi biến mất. Hãy lặng lẽ, và hãy quan sát tâm bạn với không một niệm. Rồi có và không sẽ không làm bạn bận tâm nữa.)

Nguồn:thuvienhoasen.org