Những Người Đã Giác Ngộ Không Phải Là Những Người Có Niềm Tin Tôn Giáo

Những người có niềm tin tôn giáo thích tranh luận về giá trị của tôn giáo, môn phái, đạo sư và giáo lý của họ – cho rằng đó là con đường tối hảo và độc nhất đưa tới Ý Thức Thanh Tịnh.

Những người đã giác ngộ không tranh biện.

Bởi vì những người đã giác ngộ không có chi cần minh chứng cả.

Bởi vậy, những người đã giác ngộ không phải là những người có niềm tin tôn giáo.