Óc Sáng Tạo

“Hành động nào cao quí nhất mà người ta có thể làm được?”

“Tọa thiền.”

Nhưng người ta ít khi thấy chính Minh Sư tọa thiền. Ngài không ngừng làm việc lặt vặt trong nhà hay ngoài đồng, tiếp khách hoặc viết sách. Ngài còn đảm đương việc sổ sách kế toán vặt vãnh trong tu viện nữa.

“Vậy tại sao thầy làm việc suốt ngày?”

“Khi làm việc thì không cần phải ngưng tọa thiền.”