PHÉP QUÁN XƯƠNG TRẮNG

Trong phép quán này, hành giả quán chiếu những điều mình theo đuổi, bám giữ trong suốt cuộc đời bao gồm: con cái, tiền bạc châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, quan tước địa vị, danh dự, tri thức, tài nghề. Tám điều ấy rốt cùng khi chết đi đều chẳng mang theo được, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Nên có thơ rằng:

Một khi quán xét kỹ mọi điều,

Hết thảy buông tay chẳng mang theo.

Sao không sớm liệu đường tu tập,

Thoát khổ về Tây, vẹn muôn bề.