Phép tắc người con(Đệ Tử Quy)

Tác giả: Tiên sinh Lý Dục Tú (1647-1729)
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ