Phổ Quát

Minh Sư thường khuyên bảo người ta đừng nên sống trong một tu viện.

Ngài hay nói: “Muốn tìm lợi ích của sách, bạn không cần phải sống trong một thư viện.”

Có khi ngài còn nói một cách đanh thép hơn: “Bạn có thể đọc rất nhiều sách mà chẳng bao giờ đặt chân đến một thư viện nào cả; cũng như thực hành tu đức mà chẳng bao giờ vào một đền thờ nào.”