Phục Vụ

Ai cũng biết Minh Sư thích hành động hơn là thụ động. Tuy nhiên, ngài luôn nhấn mạnh đến hành động “sáng suốt”.

Các đệ tử muốn biết ngài có ý nói gì khi nhắc đến hai chữ “sáng suốt”. Có phải ngài muốn nói sáng suốt là “có thiện ý” không?

Minh Sư đáp: “Ồ không phải đâu. Các con hãy xem một chú khỉ đã có thiện ý như thế nào khi kéo một con cá ra khỏi sông để cứu nó khỏi bị chết đuối trong mồ nước.”