Quán Tưởng Cái Chết – Lần 2

Người thân yêu nay vĩnh biệt rồi,

Mắt nhìn chẳng nỡ, dạ bồi hồi.

Thần thức vừa lìa ra khỏi xác,

Di thể nhập quan khóa chặt thôi.

 

Đêm khuya nhà trống đèn leo lắt,

Gió thu trướng lạnh hắt từng hồi.

Khuyên ai đang lúc còn sinh lực,

Sớm tĩnh tâm, quán lúc lìa đời.