Quán tưởng cái chết

 Bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt,

Thân này xét kỹ được bao lâu?

Rơi lệ khóc người đều vô nghĩa,

Mấy ai quán xét tự ban đầu?