Quán Xác Chết Bị Các Loài Thú Xâu Xé

Chim, thú chia nhau bữa thịt người,

Người từng ăn chim, thú suốt đời.

Ba tấc hơi ngừng, người với thú,

Cũng đều thối rữa, trắng xương phơi.