Quán Xác Chết Hư Hoại

Da thịt ôi thôi vữa nát rồi,

Tim gan phèo phổi lộ ra thôi.

Nếu người sáng suốt như thật quán,

Tham luyến gì trong đống thịt hôi?