Quán Xác Chết Máu Ứ Tanh Hôi

Dung nhan tươi đẹp đã mất rồi,

Tử thi đầy máu ứ tanh hôi.

muốn nhìn qua phân đẹp xấu,

Nhưng chỉhồ một dáng thôi.