Quán Xác Chết Tan Rã – Lần 2

Thịt xương bỗng chốc rã tan mau,

Thân người chẳng biết theo về đâu?

Nào chỉ dung nhan, hình thể mất,

Cho đến tuổi tên cũng còn đâu!

Mấy khóm cỏ thu, đời dài vắn,

Thịnh suy xin hỏi gió qua cầu.

Người ơi xin hãy xem xét kỹ,

Ngọn nguồn sinh tử khởi từ đâu?