Quán Xác Chết Thối Rữa Chảy Mủ

Xác người thối rữa khó nhìn thay,

Nồng nặc tanh hôi muốn tránh ngay.

Ngờ đâu thân xác hôi tanh ấy,

Đã từng son phấn biết bao ngày