Sự Tán Dương – Sự Thánh Thiện

SỰ TÁN DƯƠNG

Một người nghiện rượu hỏi Minh Sư: “Tu đức sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi?” Trả lời: “Một sự ngộ độc không cần đến tửu chất.”

 

SỰ THÁNH THIỆN

Một vị thuyết giảng không ngừng lặp đi lặp lại: “Chúng ta phải hội nhập Thượng Đế vào trong đời sống chúng ta”. Minh Sư nói với ông: “Thượng Đế ở trong đời sống ta rồi. Công việc của chúng ta là nhận biết Ngài mà thôi.”