Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử?

Hỏi:
 Tại sao ba anh em Viên Ngộ không đối phó được sanh tử?

Đáp: 
 Vì họ bệnh gần chết, nhưng đem cái ngộ của mình dùng không được. Thiền là cái tâm, tất cả do tâm tạo. Ba anh em Viên Ngộ trở về, mà Pháp Viễn đã biết trước. Viên Ngộ về trước, còn hai người kia về sau. Viên Ngộ trong một tháng kiến tánh triệt để.