Tại sao thông minh từ cảnh được?

Hỏi:
 Tại sao thông minh từ cảnh được?

Đáp:
Cảnh sanh tâm, tâm sanh cảnh. Bây giờ, nhà khoa học thông minh nghiên cứu cảnh, phát hiện cảnh chưa phát hiện, cho mình hiểu biết nhiều hơn, thông minh hơn, nên người ta gọi là nhà khoa học.