Tâm có thể chuyển về một, nhưng không ngưng được phải không?

Hỏi:
 Tâmthể chuyển về một, nhưng không ngưng được phải không?

Đáp:
 Tam thừa chuyển về một, Tối thượng thừa không có chuyển về một.