Tây Phương Cực Lạc (Nhật Bản)

Bao gồm 5 phần

  • Tây Phương Cực Lạc
  • Chín Phẩm Sen Vàng Trong Pháp Môn Tịnh Độ
  • Quán tưởng sắc thân của Đức Phật A Di Đà
  • Quán Tưởng Thân Tướng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Quán Tưởng Thân Tướng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát