Tham Tổ sư thiền rất giản dị làm sao thành Phật được?

Hỏi: 
 Tham Tổ sư thiền rất giản dị làm sao thành Phật được?

Đáp:
 Khi kiến tánh thành Phật thì mới bíết khôngPhật để thành, Phật đã thành sẵn từ hồi nào. Họ không tin mình có thể thành Phật.