Thế nào là bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả?

Hỏi:
 Thế nào là bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả?

Đáp:
 Tăng hỏi ông già: người đại tu hành còn lọt vào nhân quả không?

 Ông già đáp: bất lạc (lọt) nhân quả.

Cho nên, Ông già bị đọa năm trăm kiếp chồn. Ông già này trước kia làm trụ trì ở núi Bá Trượng. Ông già gần mãn kiếp chồn rồi biến thành người đến đạo tràng của ngài Bá Trượng nghe pháp. Một hôm, ông già nói với ngài Bá trượng: tôi là thân con chồn, xin ngài khai thị cho tôi được thoát thân chồn?
 Bá Trượng nói: Ông cứ hỏi.

 Ông già hỏi: người đại tu hành còn lọt vào nhân quả hay không?

Bá Trượng đáp: bất muội nhân quả (nhân quả rõ ràng).

 Ông già nghe liền ngộ, thoát được thân chồn.