Thế nào là Mật tông?

Hỏi:

Thế nào là Mật tông?

Đáp:

Mật tông là tam nghiệp gia trì: Tay bắt ấn, miệng niệm chú, tâm quán tưởng, 3 cái một lượt.