Thế nào Tổ sư thiền và Như lai thiền?

Hỏi:
 Thế nào Tổ sư thiềnNhư lai thiền?

Đáp:
Tổ sư thiền không lập giáo lý, Như lai thiền có lập giáo lý; có giáo lý thì có thể giải thích, như bài kệ “năm xưa nghèo…” Bài kệ “ta có một cơ…” không có giáo lý, nên không thể giải thích. Tam thừa đều có giáo lý, và có pháp thiền để thực hành giáo lý. Tổ sư thiền không có giáo lý, chỉ có thực hành; tức là tham công án, tham thoại đầu. Cho nên nói thiền có 4 thừa, giáo lý chỉ có 3 thừa.