Thực Tế

Một người mê cờ bạc, ngày kia nói với Minh Sư: “Hôm qua người ta bắt gặp con chơi cờ gian bạc lận nên những người chung sòng đã cho con một trận nên thân và họ đã liệng con qua cửa sổ. Thầy thấy con phải làm gì đây?”

Minh Sư nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói: “Nếu tôi ở vào trường hợp của anh, từ rày về sau, tôi sẽ chơi bài ở tầng trệt.”

Các đệ tử giật mình nên hỏi: “Sao thầy không khuyên bảo anh ta đừng chơi bài nữa?”

Minh Sư trả lời một cách ngắn gọn và đầy ý nghĩa như sau: “Bởi vì thầy biết có khuyên như thế cũng chỉ bằng thừa mà thôi.”