Tin Đồn

Đệ tử nóng lòng muốn thuật lại Minh Sư tiếng đồn nghe ngóng ngoài chợ.

Minh Sư nói: “Hãy thư thả. Con định thuật lại những gì? Chuyện có thực không?”

“Con không tin như thế.”

“Chuyện hữu ích không?”

“Dạ không.”

“Chuyện vui không?”

“Dạ không.”

“Vậy tại sao chúng ta phải nghe những chuyện đó.”