Tin Tưởng

Minh Sư thường nhấn mạnh sự thánh thiện không hệ tại ở điều mình “làm” cho bằng điều mình ‘cho phép’ xảy ra.

Vì một số đệ tử không hiểu rõ điều đó, nên Minh Sư trả lời bắng cách thuật câu chuyện sau đây:

Có một con rồng một chân ngày kia nói với con rết (trăm chân) như sau: “Làm sao bạn có thể điều khiển tất cả bao nhiêu chân đó được? Riêng tôi, tôi chỉthể điều khiển mỗi một chân mà thôi.”

Con rết (trăm chân) trả lời: “Thật ra, tôi chả điều khiển gì hết.”