Tính Chất Công Cụ

Một đệ tử đến giã từ Minh Sư để có thể quay về với gia đình và công việc làm ăn, anh ta xin ngài ban cho điều gì để mang theo.

Minh Sư bảo: “Con hãy nghiền ngẫm những điều nầy:

Không phải lửa nóng

Mà chính con cảm thấy nóng.

Không phải mắt con thấy

Mà chính con thấy.

Không phải cái thước vẽ nên vòng tròn

Mà chính là người họa viên.”