12 Tầng Bậc

● Vừa đơn vừa kép: Quá trình tu tập của một vị Bồ-tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, trải qua 12 Địa Vị, trong đó, những Địa Vị chỉ một tên một bậc, gọi là Địa Vị đơn (đơn vị), – như 7 Địa Vị: Càn-tuệ, Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế-đệ-nhất, Đẳng-giác, Diệu-giác; những Địa Vị một tên mà gồm nhiều bậc, gọi là Địa Vị kép (phức vị), – như 5 Địa Vị: Tín (10 bậc), Trụ (10 bậc), Hạnh (10 bậc), Hồi-hướng (10 bậc), Địa (10 bậc).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.