37 Phẩm Trợ Đạo

● Tứ Niệm Xứ, Quán Thân Bất Tịnh, Quán Thọ Thị Khổ, Quán Tâm Vô Thường,quán Pháp Vô Ngã.

Tứ Chánh Cần: điều ác đã sanh khiến cho dứt hẳn, điều ác chưa sanh thì khiến cho không sanh, điều lành đã sanh khiến cho tăng trưởng, điều lành chưa sanh khiến cho sanh.

Tứ Như Ý Túc: Dục Như Ý Túc, Niệm Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Tư Duy Như Ý Túc.

Ngũ Căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ.

Ngũ Lực: Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, Huệ Lực.

Thất Giác Chi: Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Định, Huệ, Xã.

Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định, tổng cộng 37 Phẩm Trợ Đạo.

Ba mươi phẩm trợ đạo là kim chỉ nam dẫn đường cho người tu học Phật pháp. Theo kinh A Di Ðà, trong cõi nước Cực Lạc, có những loại chim kỳ diệu do Phật hóa hiện để cất tiếng hòa nhã diễn xướng các phẩm trợ đạo

This entry was posted in . Bookmark the permalink.