5 Vị

● Bồ Tát trải qua 5 vị, mỗi vị có 10 phần gọi là Thập Tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập Hồi Hướng và Thập Địa. Theo kinh Lăng Nghiêm, 5 vị gồm có:

1.Tư Lương vị tức là Thập Tín. Bước vào vị bồ tát thì Thập Tín là căn bản, gồm có : 1. Tín tâm, 2. Niệm tâm, 3. Tinh tấn tâm, 4. Tuệ tâm, 5. Định Tâm, 6. Bất thối tâm, 7. Hộ pháp tâm, 8. Hồi Hướng Tâm, 9. Giới tâm, 10. Nguyện tâm.

2.Gia hạnh vị tức là Thập trụ : 1. Phát tâm trụ, 2. Trị địa trụ, 3. Tu Hành trụ, 4. Sinh quí trụ, 5. Phương Tiện cụ túc trụ, 6. Chánh tâm trụ, 7. Bất thối trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp Vương Tử trụ, 10. Quán đỉnh trụ.

3.Kiến Đạo vị tức là Thập hạnh : 1. Hoan hỉ hạnh, 2. Nhiêu ích hạnh, 3. Vô sân hận hạnh, 4. Vô tận hạnh, 5. Ly si loạn hạnh, 6. Thiện hiện hạnh, 7. Vô Trước hạnh, 8. Tôn trọng hạnh, 9. Thiện Pháp hạnh, 10. Chân Thật hạnh.

4.Tu đạo vị tức là Thập Hồi Hướng : 1. Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, 2. Bất hoại hồi hướng, 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, 5. Vô tận Công Đức tạng hồi hướng, 6. Tùy Thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, 7. Tùy Thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, 8. Chân Như tướng hồi hướng, 9. Vô phược giải thoát hồi hướng, 10. Pháp Giới vô lượng hồi hướng.

5.Cứu kính vị tức là Thập Địa : 1. Hoan hỉ địa, 2. Ly cấu địa, 3. Phát Quang Địa, 4. Diệm tuệ địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện tiền địa, 7. Viễn Hành Địa, 8. Bất động địa, 9. Thiện tuệ địa, 10. Pháp vân địa.

Đây là phối hợp 5 vị trải qua 50 địa của chư Bồ Tát.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.