A La Hán

● Tàu dịch là bất lai hay vô sanh, không sanh lại nhân gian nữa mà được giải thoát, giác ngộ. Quả vị cao tột trong 4 Thánh quả của hàng Tiểu Thừa. So sánh quả vị của Ðại Thừa thì tương đương như Bồ Tát, nhưng hàng A La Hán không phát nguyện độ sanh như Bồ Tát; vì tự cho đã mãn nguyện nên không chịu tiếp tục tu tiến nữa mà dừng lại đó.

Có ba nghĩa:

1.Ứng Cúng: đáng được thọ trời, người cúng.

2.Vô Sanh: đã dứt sự sống chết, không còn luân hồi.

3.Sát tặc: giết chết giặc phiền não, hoại nghiệp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.